You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Regulamin sklepu internetowego www.nalewki.net – dotyczy umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.

Regulamin na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu na stronie internetowej, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia w każdym czasie jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza akceptację Regulaminu. Akceptacji Regulaminu Klient dokonuje przed dokonaniem zakupu zaznaczając właściwe pole w formularzu rejestracyjnym.

    Informacje Ogólne

 1.     Sklep internetowy prowadzony jest przez Rafała Dzilińskiego z siedzibą w Ciechanowie, ul. Leśna 52. Rafał Dziliński posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości powyżej 18%, na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231).
 2.     Kontakt ze Sklepem:

(a)  telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego pod numerem infolinii +48 23 683 22 50, 602 187 986

(b)  za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep @nalewki.net.

(c)  za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu

(d)  listownie na adres: ul. Leśna 52, 06-400 Ciechanów

 1.     W ramach Sklepu internetowego Sprzedawca prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Towary nabyte w Sklepie nie są przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

     Wymagania techniczne i Rejestracja

 1.     Do korzystania z usług Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz numeru telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się lub korzystającego z serwisu Sklepu.
 2.     W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie".
 3.     Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zakupy realizowane po zalogowaniu się Klienta w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Login i hasło mają charakter poufny.
 4.      Warunkiem dokonania rejestracji jest złożenie przez Klienta oświadczenia, że ma ukończone 18 lat oraz, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią. Złożenie oświadczenia odbywa się przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego checkboxu podczas rejestracji w sklepie, o wyrażeniu zgody na przestrzeganie regulaminu.

  Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1.      Klient składa Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Sprzedawca przesyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej informację z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 3.     Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zakupów złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
 4.     Zaprezentowane na stronie internetowej Sklepu informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.
 5.     Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. W przypadku Klientów będących konsumentami potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi jednocześnie przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT albo paragon fiskalny.
 6.     Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
 7.     W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zakupu, a Klient ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.
 8.     W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

(a)  wyboru zamawianych towarów bądź usług

(b)  wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy

(c)  wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie

 1.     Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania zamówienia, stanowiącego wyraz woli związania się umową sprzedaży.
 2.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnych w Sklepie towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3.   Faktura VAT zostanie wystawiona dla podmiotu gospodarczego po podaniu następujących danych w formularzu: nazwy firmy, adresu oraz numeru NIP zgodnie ze stanem rzeczywistym. W przeciwnym wypadku wystawiony zostanie paragon fiskalny dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.
 4.   Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie zobowiązującymi przepisami.

Pełnomocnictwo

W związku z tym, że sprzedaż napojów alkoholowych przez internet nie jest w Polsce prawnie dozwolona, zamawianie towarów na niniejszej stronie odbywa się poprzez pełnomocnika obecnego w miejscu objętym koncesją sprzedaży.

Pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika wyłącznie do zawarcia w imieniu zamawiającego umowy zakupu towaru i nadania paczki z towarem na adres zamawiającego. Pełnomocnictwo jest udzielane Rafałowi Dzilińskiemu, który w imieniu zamawiającego dokona zakupu zamówionego towaru.

Przesyłka zwykle wysyłana jest kurierem następnego dnia po zaksięgowaniu należnej wpłaty.

Udzielenie pełnomocnictwa jest obligatoryjne w sklepie internetowym „Longinus” (www.nalewki.net)  i nie wymaga dla zachowania ważności szczególnej formy jeśli zamawiający chce złożyć zamówienie i udzielić pełnomocnictwa Panu Rafałowi Dzilińskiemu wystarczy zaakceptować poniższy regulamin podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.nalewki.net . Zatwierdzenie warunków korzystania z usługi podczas składania zamówienia jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa Panu Rafałowi Dzilińskiemu.

W związku z tym, że sprzedaż alkoholu w Polsce jest zakazana w stosunku do osób, które nie ukończyły 18 roku życia, dla ważnego udzielenia pełnomocnictwa do zakupu towaru, niezbędne jest ukończenie 18 roku życia. Udzielenie pełnomocnictwa w przypadku nie ukończenia 18 roku życia w chwili udzielania pełnomocnictwa, spowoduje, że pełnomocnictwo będzie nieważne.

Formy płatności i dostawa towaru.

 1.     Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

(a)  przelew bankowy – przedpłata na rachunek bankowy Sklepu: 81 1600 1462 1880 2840 7000 0001, realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu;

 1.     Klient może odebrać zrealizowane zamówienie osobiście w sklepie firmowym.
 2.     Dostawy towaru realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej i realizowane są wyłącznie w dni robocze w godzinach 08:00 – 18:00. Do okresu realizacji nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 3.     Termin realizacji dostawy jest ustalany każdorazowo indywidualnie z Klientem. Termin dostawy określony  w procesie ustalania jest wyrazem preferencji Klienta.
 4.      Kurier upoważniony jest do dokonania w imieniu Sprzedawcy wszelkich czynności, do jakich zobowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W szczególności kurier ma obowiązek zażądać od odbiorcy przesyłki okazania dowodu tożsamości. W przypadku odmowy okazania dokumentu kurier odmówi wydania Towaru. Paczki zawierające alkohol mogą odebrać wyłącznie osoby pełnoletnie. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie co do trzeźwości osoby odbierającej Towar, kurier również odmówi wydania Towaru.
 5.     W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Sklepu podejmie próbę kontaktu z Klientem drogą telefoniczną.
 1.     Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy pracownik Sklepu spróbujedostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient musi liczyć się z ewentualną dodatkową opłatą.
 1.     W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi Awizo. Kurier podejmie trzykrotną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sklepu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Sklep ponowni próbę dostarczenia Zakupu po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty, w identycznej wysokości co przy pierwszej wysyłce tego zamówienia.
 2.     Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu.

    Prawo odstąpienia od umowy.

 1.     Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może skorzystać z formularza odstąpienia  od umowy, który dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce „Regulaminy – odstąpienie od umowy” jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając oświadczenie na adres: ul. Leśna 52, 06-400 Ciechanów oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu pod adresem: ul. Leśna 52, 06-400 Ciechanów.
 2.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 3.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym.
 4.     Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia oraz w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5.     Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba ze konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, ze sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Reklamacje

 1.     Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klientów, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawna (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 2.     Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi będącemu konsumentem przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie na adres: ul. Leśna 52, 06-400  Ciechanów. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: ul. Leśna 52, 06-400  Ciechanów.
 3.     Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O wyniku jej rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listowanie na adres zamieszkania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4.     Koszt odesłania towaru podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5.     Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Sklepu nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.
 6.     Przy dostawach realizowanych przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient ma obowiązek sprawdzenia czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zobowiązany jest do wypisania wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym Sklepu. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Biuro Obsługi Klienta Sklepu.
 7.     Na sprzedawane za pośrednictwem Sklepu towary nie została udzielona gwarancja.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

 1.     Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

(a)  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001, nr 113, poz.1214).

(b)  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawca. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Postanowienia końcowe

 1.     Klient korzystający z usług Sklepu ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.
 2.     Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub wynikających z innych indywidualnych ustawień oprogramowania zainstalowanego na komputerze Klienta.
 3.     Sprzedawca w ramach praktyki rynkowej działa na podstawie oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa, jest związany treścią niniejszego Regulaminu, nie jest natomiast związany kodeksem dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 4.     W wyniku złożenia zamówienia Klient wyraża swoją zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Klienta w celu realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych Sklepu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich aktualizacji, poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 5.     W wyniku złożenia zamówienia Klient wyraża swoją zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6.     Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest Sklep. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.
 7.     Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.

 

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.